logo

Fanfare St. Caecilia
Schalkwijkgemaakt op 25 januari 2005
voor het laatst gewijzigd
6 februari 2007

 mac madewebsite gemaakt door

FEL
Gedragsregels leden fanfare St. Caecilia.

In onze statuten is in artikel 2 het “doel” van onze vereniging als volgt vermeld:
Lid 1:     “De vereniging heeft tot doel haar leden in de gelegenheid te stellen muziek te beoefenen, mee te werken aan de kultureel-muzikale vorming van haar leden en een aktieve bijdrage te leveren aan het gemeenschapsleven.”
In lid 2 is bepaald dat zij dit doel tracht te bereiken door:
-    a. het geven van instruktie;
-    b. het houden van oefeningen en wedstrijden;
-    c. alle andere geoorloofde middelen welke daartoe bevorderlijk zijn.

Voorwaarden om deze doelen te bereiken zijn vanzelfsprekend een bloeiende, actieve en financieel gezonde vereniging. Hierbij zijn goede prestaties, een actieve bijdrage van eenieder, goede onderlinge verhoudingen en een goede sfeer onmisbaar.
Een aantal essentiële persoonlijke en onderlinge gedragsregels zijn hierbij van groot belang. Het zou ontzettend mooi zijn, wanneer we vóór, tijdens en na ons 100-jarig jubileum niet alleen in muzikaal opzicht goed presteren, doch ook deze bijzondere mijlpaal in een collegiale, hartelijke en vriendschappelijke sfeer kunnen beleven. Dit biedt tevens de beste garantie voor een bloeiende toekomst voor onze vereniging!!

Gedragsregels:

1.
Accepteer en respecteer de beslissingen en besluiten van het bestuur.
Elk bestuurslid is op een democratische wijze met meerderheid van stemmen door de leden gekozen. Hiermee dus ook het gehele bestuur. Op grond hiervan en mede op grond van artikel 26 van de statuten (waarin de bevoegdheden van het bestuur zijn verwoord) heeft het bestuur een belangrijk mandaat verkregen tot het nemen van diverse beslissingen en besluiten. Het accepteren en respecteren ervan is dan ook min of meer vanzelfsprekend. Wanneer een lid of leden het oneens zijn met een bepaalde ontwikkeling of bestuursbeslissing, dient dit op een correcte wijze kenbaar gemaakt te worden op de eerstvolgende ledenvergadering. Volgens artikel 19 van het “huishoudelijk reglement” dient dit formeel “schriftelijk en met redenen omkleed, te worden gedaan twee weken vóór de eerstvolgende algemene ledenvergadering.”. Natuurlijk kan een bezwaar tegen een bestuursbesluit eerder d.m.v. een gesprek met of brief aan het (dagelijks)bestuur kenbaar worden gemaakt. Probeer “mokken” en/of “stemmingmakerij” zoveel mogelijk te voorkomen, maar kies een positief gerichte actie, niet via via, maar via een open en rechtstreeks contact. (Laten wij hierbij bedenken dat het voor het bestuur in zijn geheel of voor een afzonderlijk bestuurslid geen gemakkelijke opgaaf is het voor iedereen naar zijn/haar zin te maken. Hoe meer (negatieve) kritiek er geuit wordt hoe moeilijker het zal zijn gemotiveerde en energieke bestuursleden te behouden en/of bereid te vinden zich beschikbaar te stellen voor een vacature).

2.
Respecteer gedrag en uitspraken van je mede-muzikanten/tamboers.
Laten we ons realiseren dat we allemaal verschillend  zijn, met onderling (soms sterk) afwijkende ideeën, karakters, eigenschappen, mogelijkheden en leeftijden. Voorkom negatieve of kwetsende opmerkingen naar anderen. In het geval je het gedrag of uitspraken van één of enkele collega-muzikanten niet tolereerbaar of kwetsend vindt, probeer dan dit gedrag of deze uitspraken op een correcte en niet krenkende wijze te corrigeren.

3.
Accepteer en respecteer initiatieven, keuzes en/of acties van door de algemene ledenvergadering of het bestuur ingestelde commissies of aangestelde personen. (b.v. muziekcommissie, dirigent, instructeur, muziek-bibliothecaris(sen), personen die de leiding tijdens optredens krijgen opgedragen, e.d.).

4.
Respecteer de optredens van de “andere” groep (drumband of fanfare) en maak geen krenkende opmerkingen en/of gebaren naar individuele leden.

5.
Laten we ernaar streven dat ieder lid, ongeacht diens (karakter)-eigenschappen, kwaliteiten en beperkingen, persoonlijke en/of politieke opvattingen, leeftijd, e.d. zich in onze vereniging thuis kan voelen.
Het zou ideaal zijn wanneer ieder lid met zoveel enthousiasme en plezier muziek wil en kan maken, dat hij/zij daardoor zelf automatisch gemotiveerd is een trouw en actief lid te zijn en dus tevens weinig repetities en optredens wil verzuimen. Het kan niet genoeg benadrukt worden hoe belangrijk dit voor vereniging is!

6.
Accepteer en respecteer dat jonge leden vaak andere (muziek)voorkeuren, opvattingen en prioriteiten hebben dan oudere leden en dat ze soms aan een tweede hobby of activiteit de voorkeur geven boven onze vereniging.
Accepteer en respecteer tevens dat oudere leden een andere muzieksmaak kunnen hebben of voorkeur/afkeer voor bepaalde optredens hebben en niet overal en altijd aan optredens en activiteiten mee kunnen of willen doen. (b.v. vanwege fysieke of  gezondheidsomstandigheden, een drukke baan, de gezinssituatie of anderszins).
Opvattingen, interesses en plichtsgetrouwheid zijn de laatste 30 jaar in onze maatschappij drastisch gewijzigd, met name waar het de jongeren betreft. Door hier niet voor open te staan kunnen oudere leden zich gemakkelijk vervreemden van de jongere leden, waardoor jongeren op hun beurt zich niet echt thuis zullen voelen in zo’n “gespleten” vereniging. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” is een gezegde dat zeker voor onze vereniging van toepassing is. Alleen met een plezierig en positief
verenigingsklimaat, juist ook voor onze jongeren, zal onze vereniging op de langere  duur voldoende perspectief voor de toekomst hebben.

7.
In zijn algemeenheid: Deponeer of uit kritiekpunten, klachten, ideeën voor verbeteringen e.d. bij de juiste persoon (of  zo mogelijk een klachtencommissie), bestuurslid, bestuur of in een algemene ledenvergadering en doe dit zo mogelijk schriftelijk en op een positieve wijze.
Er moet echt naar gestreefd worden dat de “ontvanger” de aangevoerde kwestie serieus en vertrouwelijk behandelt en/of doorspeelt ter verdere behandeling en dat de “zender” van de boodschap binnen een redelijke tijd een reactie terugkrijgt waaruit blijkt wat er met zijn verzoek, klacht of idee is of zal worden gedaan.


Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van oktober 2004